Svētdiena, 27. novembris
Vārda dienas: Lauris, Norberts


         www.vilkene.lv

Viļķenes pagasta teritoriju šķērso divas lašupes - Vitrupe un Svētupe. Vitrupes ielejas liegums ir krāšņa senleja ar stāvām smilšakmens atsegumu nogāzēm, daudzveidīgiem mežu tipiem. Izstaigājot Ķirbižu meža izziņas taku, var iepazīt Viļķenes dabu un sastapties ar dažādu nostāstu apvītiem interesantiem objektiem. Taka izveidota apļveidā gar Vitrupes abiem krastiem. Ķirbižu meža muzejā ir apskatāma plaša ekspozīcija par Latvijas mežsaimniecības attīstību. Meža taka mūs aizved pie Vālodzes dižozola, pie „Intīmstūrīša”, ko veido 159 gadus vecais priežu puduris. Kultūrvides daudzveidību būtiski bagātina pirmais Vidzemē atklātais bļodakmens pie Urdziņas upītes. Noslēpumains ir Latvijai neraksturīgā smilšakmens obelisks ar 8 hieroglifiem, kuri lasāmi kā Ēģiptes valdnieka Ptolemaja vārds.

Svētā piemiņā Viļķeniešu sirdīs tiek glabāts novadnieka Baumaņu Kārļa mantojums.
Komponista daiļrades virsotne „Dievs, svētī Latviju!” ir kļuvusi par visas latviešu tautas vienotāju. Tādēļ Viļķenieši ir izveidojuši jaunu tradīciju – Himnas goda dienu, kas reizi piecos gados pulcē ne tikai Limbažu novada ļaudis, bet viesus no visas Latvijas. Gan šajā svētku brīdī, gan citos, viļķeniešus un to viesus priecē plašā pašdarbnieku saime: jauniešu deju kolektīvs „Dīdeklis”, amatierteātris, senioru ansamblis „Gadiem pāri”, sieviešu vokālais ansamblis „Sonate”, līnijdeju grupa, skolēnu ansamblis „Lāsīte”, bērnu un skolēnu deju kolektīvs „Trejdeviņi”, klavierspēles un ģitārspēles pulciņš. Aktīvi darbojas pensionāru biedrība „Saknes”. Sv. Katrīnas luterāņu baznīcas 1868. gadā būvētās ērģeles ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Lauku mājā „Dzirnupes” ir saglabāta senās latvju sētas gaisotne, mūsu senču dzīves ritms. Tur ir iespējams aplūkot senus sadzīves priekšmetus, pabarot saimniecībā esošās kazas, zosis un vistas, iemācīties vākt zāļu tējas, izbaudīt īstu lauku pirti. Viļķenes pagasta uzņēmēji pārsvarā nodarbojas ar graudkopību: SIA „Gatve”, z/s „Imantas”, z/s „Plūmes”, z/s „Kalēji”, u.c. Z/s „Andžiņi” – ar pienkopību. Valsts augu aizsardzības dienestā sertificētā stādaudzētava SIA „Krogzeme” audzē: upeņu, smiltsērkšķu, zemeņu, kā arī dekoratīvo augu stādus, bet SIA „Erica” – rododendrus. Ar guļbaļķu un koka karkasa māju izgatavošanu nodarbojas SIA „3 RADI”.


Teritorija
Viļķenes pagasts atrodas Limbažu rajona centrālajā daļā, uz ZR no rajona centra – Limbažiem. Attālums līdz Limbažiem – 15 km, Rīgai – 90 km, ostas pilsētai Salacgrīvai – 30 km. Pagastam ir 2 km gara robeža ar VIA Baltica. Pagasts robežojas ar Pāles, Katvaru, Limbažu, Liepupes pagastiem un Salacgrīvas pilsētu ar lauku teritoriju. Pagasta kopplatība 22521,5 ha (jeb 225,2 km2). Apdzīvotās vietas: Viļķene - pagasta administratīvais centrs, Vitrupe, Āstere, Ķirbiži, Šķirstiņi

Platība 225,2 km2
Iedzīvotāju skaits: 1430

Daba 
Upes, ezeri, dzirnavu dīķi:
Svētupe (kopējais garums 48 km, baseins 475 km2, dziļākā vieta pie Pāles ~ 10 m) – iztek no Dūņezera. Lielākās pietekas pagasta teritorijā Lūdiņupe (22 km), Arupīte (16 km), Dzirnupīte (2 km 217 m) iztek no Āsteres ezera, savieno Āsteres ezeru ar Dzirnezeru. Upīte aiz ezera turpinās (~ 300m) un ietek Svētupē.
Vitrupe (gar. 36 km, baseins 197 km2) – iztek no Riebezera.
Kurliņupīte, Lielurga, Mazurga u.c. strauti.
Āsteres ezers (platība 84,9 ha, 3 salas). Zvejas tiesības pieder valstij. Āsteres ezers ir makšķernieku iecienīts, tur notiek makšķerēšanas sacensības gan ziemā, gan vasarā.
Mazezers (saukts arī Robežnieku dzirnavu ezers) (1,4 ha).
Viļķenes dzirnavezers (13 ha).

Purvi
Augstie purvi: Lielais Rūstužu (575 ha), Toļļu (159 ha), Rūstužu – Blomes (213 ha), Gāršas (71 ha), Graudiņu (70 ha), Brikmaņu jeb Lūru purvs (232 ha)
Zemie purvi: Svētupes (Z gals), Vitrupes (291 ha), Arupītes (197 ha).

Derīgie izrakteņi
Kūdras resursi ir viena no svarīgākajām Viļķenes pagasta bagātībām (Toļļu, Lielajā Rūstužu, Arupītes, Svētupes un Gāršas purvos), to apjoms ir 12300 tūkst. m3.
Smiltis – “Ozoliņu” kvarca smilšu karjerā atrodas 1221000 m3 smilts. Ģeoloģisko urbumu rezultātā smilšu krājumi atrasti arī Lapskalnos, Radziņos, Grantskalnos u.c., bet nav noteikts to apjoms.

Aizsargājamās dabas teritorijas, parki un pieminekļi, citi ievērojami dabas objekti
Viļķenes pagasts ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā – neitrālajā un ainavu aizsardzības zonās: Pāle – Viļķene (ietver Svētupes baseinu un Viļķenes pagasta teritoriju līdz Arupītei); Vitrupe (Vitrupes baseins un meža teritorija upes lejteces kreisajā krastā).
Vitrupes ielejas posms no Ķirbižu muižas lejtecē līdz pagasta robežai ar Viļķenes pagasta padomes lēmumu (Protokols Nr. 14, 9.04.2002.) noteikts kā vietējās nozīmes aizsargājamais dabas objekts “Vitrupes ieleja”. Šajā teritorijā ir gleznaini upes stāvkrasti, smilšakmens atsegumi, lielas aizsargājamā auga – meža ķiploka platības, kā arī izveidota 2,1 km gara meža mācību taka “Vālodzes. 24.03.2009. pieņemti MK noteikumi Nr.254 “Dabas lieguma “Vitrupes ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” [spēkā ar 28.03.2009.], kas nosaka dabas lieguma “Vitrupes ieleja” individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību un lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību.

Rajona nozīmes aizsargājamie dabas objekti
7 Polijas lielčiekuru lapegles (1,1 – 2,6 m apkārtmērs) Āsteres muižas parkā,
Dižozols Vitrupes krastā aiz “Vālodzēm” (6,52 m apkārtmērs),
Zivju gārņa kolonija uz salas Āsteres ezerā.

Dabas retumu krātuves datu bāzē “Limbažu rajona dižkoki” 2005.gadā reģistrēts 21 dižkoks, kas atrodas Viļķenes pagasta teritorijā.

Zemes izmantošana

  • Lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 7102,8 ha, t.sk.:

  • Aramzeme – 4628,1 ha

  • Pļavas – 831,2 ha

  • Ganības – 1553,8 ha

  • Meži – 13058,6 ha.

Uzņēmējdarbība
lauksaimniecība, kokapstrāde, mežsaimniecība, tūrisms u.c.

Izglītība
Pagasta bērni apmeklē Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolu, bet paši mazākie – Viļķenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādi.

Kultūra
Kultūras namā darbojas tautas mākslas kolektīvi: deju kolektīvi “Dīdeklis”, “Trejdeviņi” (4 vecuma grupas), senioru deju kolektīvs un līnijdejotāji; pirmsskolas vecuma bērnu un skolēnu ansamblis, senioru ansamblis “Gadiem pāri”; pieaugušo teātra grupa; tiek piedāvātas iespējas individuāli mācīties klavieru spēli. Pēdējos gados kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi ir Dziesmu un deju svētku dalībnieki Rīgā, aktīvi koncertē kopā ar sadraudzības partneriem citos Latvijas novados.
Pagastā kultūras dzīvi veido arī Viļķenes pagasta Jauniešu centrs, Āsteres Atpūtas centrs un Viļķenes bibliotēkas apkalpošanas punkts.
Viļķenes pagasta bibliotēka atrodas pagasta bērnudārza ēkā. Bibliotēkas grāmatu fonds – 11800 eks. Bibliotēka ir viena no pirmajām pagastu bibliotēkām Latvijā, kas uzsākusi bibliotēkas automatizāciju (1997.g.). Bibliotēkā kopš 2002.g. 1.februāra darbojas Sabiedriskais interneta pieejas punkts (SIPP).
Vitrupes bibliotēka dibināta 1946.gadā. Savulaik tā atradusies Vitrupes tautas namā, “Krūmiņos” un “Jaunmelbāržos”. Bibliotēkas pašreizējais fonds – 7700 eks. Bibliotēka ir vienīgais kultūrizglītības centrs apkaimē, kopš likvidēta Ķirbižu pamatskola.

Kultūrvēsture
Latvijas himnas autora Baumaņu Kārļa dzimtajās mājās „Indriķi” atrodas piemineklis, pie kura ik pēc pieciem gadiem Himnas goda dienā pulcējas ne tikai novada, bet visas Latvijas ļaudis.

Ķirbižu vides izglītības centrs - 18.–19. gs. būvētajā Ķirbižu muižas kompleksa klētī - labības kaltē kopš 1989. gada darbojas Ziemeļlatvijā vienīgais meža muzejs, kas 2009. gadā pārdēvēts par Ķirbižu Vides izglītības centru. Tā četrās zālēs apmeklētāji var iepazīties ar apkārtnes mežu floras un faunas bagātībām – aizsargājamiem augiem, medību trofejām, zvēru un putnu izbāzeņiem, ar meža apsaimniekošanas darbarīkiem. Savukārt Ķirbižu meža izziņas takā var iepazīt Viļķenes dabu un sastapties ar dažādiem nostāstiem apvītiem interesantiem objektiem.

Svētās Katrīnas luterāņu baznīcas 1868.gadā būvētās ērģeles ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Kultūrvides daudzveidību būtiski bagātina pirmais Vidzemē atklātais bļodakmens pie Urdziņas upītes. Noslēpumains ir Latvijai neraksturīgā smilšakmens obelisks ar 8 hieroglifiem, kuri lasāmi kā Ēģiptes valdnieka Ptolemaja vārds.

Vēsture
Par Viļķeni kā apdzīvotu vietu un pagasta veidošanos senos rakstos maz ziņu. Gadu gaitā Viļķenes pagasta administratīvās teritorijas mainījušās – tās saplūdušas ar kaimiņu pagastiem un novadiem: Limbažu pilsnovadu, Salacas (Lielsalacas pilsnovads), Pāles (Ārciema), Liepupes (Pernigeles) pagastu teritorijām gan pievienojoties, gan atdaloties dažādu reformu ietekmē. Kā dzīva liecība šīm saiknēm vēl šobaltdien ir kapsētas – Liepupes, Limbažu, Katrīnas, Brīdagas, Pāles, kur atdusas gan Viļķenes, gan apkārtējo pagastu dzimtas. Ir zināms, ka 14.gs.ceļš no Limbažiem uz Salacas grīvu vedis caur Viļķeni un Svētciemu. 17.gs. kā viena no pasta maģistrālēm minēts ceļš no Rīgas uz Igauniju (1643.g.). Viens no 6 zirgu maiņas punktiem šajā ceļā bijis Ķirbižos. Tagadējā Viļķenes pagasta centra kādreizējais nosaukums bijis Katrīna, šis nosaukums vecāko ļaužu mutēs saglabājies vēl līdz šai dienai – šeit atradās Katriņu miests ar šādām mājām (1923.g.): Jesperu aptieka, Ķircapu māja, Grīnbergu māja, bij. piena fabrika, Vintera māja, Kalniņa māja, kā arī Katrīnas baznīca un kapi. Tikai 20.gs. sākumā Katrīna sāka veidoties par pagasta centru.

 
Piesakies jaunumiem

Mājas lapa izveidota Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta "Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai" (HANSA), nr. CB110, ietvaros.